BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8                         1     1                   1   1               1                             1   1           1 00
01 17   1   1   1 1 1                           1   1         1         1               1   1     1   1   1     1       2   01
02 8                                       2           1             1                     2         1         1           02
03 9                               1 1   1           1   1       1                                         2   1           03
04 9           1         1                 1 1 1                 1 1                         1               1             04
05 17       1   2         1     1     2   1       1                   1           1           1 1       1 1   1       1     05
06 12                   1       1                         1           2 1       1 1   1                         1   1   1   06
07 14 1           1                     1           1   2     1   1               1           2 2                     1     07
08 12             1         2       1       1   1       1                 1               1       1               1 1       08
09 8       1   1   2   1                                                   1                     1           1             09
10 9             1           1               1               1           1                                       1 1 1   1 10
11 11       2   1                                           1 1   1           1 1   1                   1           1       11
12 7 1   1         1           1       2                               1                                                   12
13 17             1     2             2 1       1                     1       1 2 1       1         1 1 1       1           13
14 14       2   1                 1           1     1       1         1   2 1     1                       1               1 14
15 8     1                                 1           2               2                 1             1                   15
16 12   1         1                                   1     1   2                               1   1 1   1         1 1     16
17 6                     1     1       1 1                                     1                           1               17
18 17 3       1                   1     1             2         2             1               1   1 1       1       1     1 18
19 8                 2         1               1                           1               2       1                       19
20 11                 1 1   1             1               1   1             1                             1     1   1   1   20
21 7                                       1                                     1 2           1     1   1                 21
22 7     1                   1               1                           1         1                               1 1     22
23 8         1                                     1 2                     1       1       1                         1     23
24 8               1   1           1         1                 1 1                     1                             1     24
25 16       1                 1 1 1       1 1 1   1   1       1 1     1     1 1                   1               1         25
26 11   1                 1 1                           1     1             1 1               1   1             1 1         26
27 7   1         1       1                   1   1                         1           1                                   27
28 10       2         1         1 1                                                       1 1   1                 1     1   28
29 9                         1   1               1                   1     2         1           1           1             29
30 13 1       1       1   1       1   1           1 1         1                 1   1           1                         1 30
31 14     2       1 1       1   1       1 1         1     1                                                   1   2       1 31
32 11     1   1                       1             1     1       1         1           1               1 1     1           32
33 6                                                     1         1 1   1   1 1                                           33
34 10                                 1           1           1       1       1                     2       1         2     34
35 12   1                   1                   1         1       1   1         1           1       1         1 2           35
36 12   1   1 1                     1       1                 2   1       1   1 1                   1                       36
37 15   1             1 1 1         1 1         1   1           1       1     1                     2 1                   1 37
38 14   1                 2       1 1     1     1   1                           1       2 2                 1               38
39 11                 1     1   1   1       2             1         1                     1     1     1                     39
40 9   1                   1                         1               1           1       1       1   1           1         40
41 11         1         1   1 1 1                         1       1         1   1         1                       1         41
42 9     1 1                             1 1     1         1           1         1           1                             42
43 5             1               1                                                   1   1                               1 43
44 11 1 1     1   1                           1               1                 1     1   1     1                       1   44
45 8                               1         1                           2         1               1         2             45
46 14       1         1   1       1             1           1   1                     1             1   1 1     1 1 1       46
47 8                                     1           1                                 2   1 1 1             1             47
48 15   1     1 1         1           1   1   1 1 1     1           1                   1                       1   1   1   48
49 14         2     1 1       1                         1                 1               1 1   1       1 2       1         49
50 9         1         1 1             1 2     1               1                   1                                       50
51 9                   1         1     1                 1     1                           1 1   1               1         51
52 10                             1               2   1     1                                 1       1 1                 2 52
53 7   1       1       1           1                           1           1                           1                   53
54 14 1   1 1     1     1                             1           2         1                     1   1   1         1     1 54
55 10               1   1                         1     1 2                 1           1 1   1                             55
56 10         1               1             1                   1   1               2 2 1                                   56
57 12           1   1       1       1                                   1     1 1 1     1       1         1 1               57
58 10 1     1       1                       1     1                 1               1 1           1 1                       58
59 7                               1     1   1   1                               1                         1         1     59
60 11   1       1     1   1                   1             2             1                                   1       1 1   60
61 14     1       1 1           1                           1 1   1             2           1                 1 1 1     1   61
62 7               1                                       1   1         1   1                             1   1           62
63 11   1         1 1 1         1 1         1           1                 1   1                             1               63
64 6                             1   1                               1             1             1                     1   64
65 14             1   1 1           1 1                         1 1     1 1       1   1 1                     1   1         65
66 13     1   1                 1 1                           1           1       1   1 1     1             1   1     1     66
67 14 1                         1                 1 1   2           2   1 2                   1                     1   1   67
68 13   1 1   1 1         1                   1 1 2                   1                   1                 1     1         68
69 6     1                     1         1                       1                     1                           1       69
70 4           1             1                         1                                               1                   70
71 5     1       1                   1                                       1     1                                       71
72 8       1         1           1 1               1 1                       1     1                                       72
73 11                     1 1                   1         1   1 1     1       1 1                                       1 1 73
74 11         1               1     1                         1         1     1   1   2             1                 1     74
75 11 1 1           1 1     1                                   1                 1       1 1   1               1           75
76 15   1   1             2               1       1     1   2       1   1   1   1           1           1                   76
77 15               1         1     1   1       1   1             2                 1 1           1 1       1     1   1     77
78 5                       1 1         1                 1         1                                                       78
79 11 1                 1     1       1 1       1   1             1         1     1             1                           79
80 9                     1             2                               1                   1 1           1             2   80
81 10               1         1       1                 1           1             1 1 1 1           1                       81
82 10                                             1 1     1             1               1         1 1       1 1       1     82
83 9 1                 1               1                         1     1                 1   1           1         1       83
84 10 1           1           1           1     1             1       1                               1   1         1       84
85 14 1         1 1         1   1             2       1             1   1     1   1                             1         1 85
86 7     1   1                                           1                           1         1         1         1       86
87 14   1 1       1     1         1             2   1 1     1         1                       2               1             87
88 14 1               1     1   1           1               2           1               1 1           1 1     1   1         88
89 14           1   1       1 1         1   1           1       1                                     3     1         1 1   89
90 12     1   1                       1       1     1                               1                   1   1 1     1     2 90
91 9 2                               1                   1         1                             1   1 1             1     91
92 14     1           1               1       1           1   1 1                     2           1     1   1         1 1   92
93 11         1             1           1                           1             1       1 2       1   1           1       93
94 7                       1 1               1       1                               1                         1       1   94
95 17     1     1     2 1     1   1         1         1             1               1       1   1     1     1 1           1 95
96 7                                               1                     1                     1     1 1 1               1 96
97 14           1               1   1   1   1               2       1           1             1   2               1     1   97
98 7       1   1                 1                                 1         1                         1                 1 98
99 11               1               1     2         1 2             1 1 1                       1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee