BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
25
/
01
Ngày
/
Tháng
00 16 1   2 2           1     1                             1   1                 1 1 1           1             1       1 1 00
01 12           1 1 1 1           1         1             1         1                     2       1               1         01
02 18                       2   1       2     1   1   1     3 1         1                   2               1     1 1       02
03 16             1           1     1       1 1           1   1       1   2   1 1       1     1           1           1     03
04 20     1 3   1 1   1             1   2   1 1   1     1         1           1   1           2     1                       04
05 19   1   1                 1             1             1   1   1               3   2       2         1 1           1 1 1 05
06 16             1   1                 1   1       1             1   1   1   1   1         1 1   2         1     1         06
07 13               1         1 1 3                     1                   1                 1     1   1 1   1             07
08 16         2     1     1     1             1         2         1   1         1 1 1 1         1               1           08
09 16 1 1           1   1       1       1   1       2           1 1           1               1 1       1         1         09
10 23   1 1   3           1     1 1     1 1   1         1 1   1           1 1     1 1 1 1       1 1           1             10
11 15   1   1     1   1                 1 1                           1       1             1       1 1 2   1           1   11
12 12 1                       1     1 2           1                         1 1 1     1 1                       1           12
13 18           1       1     1       1       1           1   2 1       2   1 1                   1 1       1 1   1         13
14 10     1                             2                         1 1         1                   1         1 1         1   14
15 20 1     1       2       1 1 1     1             1           1   1       1             2 1   1         2         1     1 15
16 16         1   1 1                 1 1     1   1         4 1         1       2                     1                     16
17 16         2 1 1   1         1                         1 1   1   1   1           1 1 1     1         1                   17
18 15 1                 1         1                 1   1 1 1       1     1     1         1       1         1 1     1       18
19 18                       1       1   1 1         1 1                   1 1         1 1 3 1         1       1       1 1   19
20 15 1 1       1   1     2                           1     1   1 1         1                 1     1                 1   1 20
21 20           1   1 1       1 1   1 1   1             1   1     2   1         1 1     1   1   1                     1   1 21
22 8   1       1   1 1                                                   1                       1         1       1       22
23 12     1       1 1                       1     1                                   1       1     1       1 1 1         1 23
24 10       1             1               1 1   2                         1         1                   1                 1 24
25 12           1                                                   1 1       2       1 1             1 1 1   1 1           25
26 18 1 1                 1           1     1   1   1   1           1   1 1 1   1       1 1       1     1   1               26
27 14       1   1                 1           1       1 1   1 1             2 1         1                 1             1   27
28 12                 1       1                     1 1                           2             2   1 1     1     1         28
29 21                 2 1   1 1       1         1       1 1     1 1 2 1   2         1         1                 1 1 1       29
30 18     1                 1         1   1                     1 1 1 1 1     1     1 1   1           1             1 2 1   30
31 18 1                   1                       1   1 1 1 1       1       2 1 1                 2         1   1     1   1 31
32 10 1       1             1                                             1                 2         1       1     2       32
33 17 2 2                         1 2       1               1 1   1 2                                     1       1     1 1 33
34 19 1       1               1   1         1   1 1 1 1     1                 1   1     1   1   1         1 1       1   1   34
35 14   1     1       1         1             1       1     1         1 1             1           1   1           1     1   35
36 18 1     1       1 1       1               1   1 1   1 1               1             2         1 1   1       1         1 36
37 15 1         1           1                       1         1 1   2   1       1 1 1     1   1                   1         37
38 25   1 1     1           1 1     1           1   1     1   1       1     1     1 1   1 1     1 1 1 1 1       1   1     2 38
39 16 1 1 1           1               1     1       2     1       1     1         1 1           1             1         1   39
40 22   1 1     1   1   1                     1     1 1 1                   2   2 1 2             1   1   1 1       2       40
41 26   1 2     1   1     1 1   1     1 1 3                       1       1 1   1     1 1 1 1   1   1   1       1       1   41
42 7       1         1 1 1                                     1 1                                     1                   42
43 21     1   1       2 1 1       1 1 1     1     1       1 1   1     1       1   1             1   1       1 1             43
44 24   1 1     1 1     1 1 3             1   1   2 2 1                 1       1   1   1       1                   1   1 1 44
45 11     1     1 1     1 1   1                             1     1   1                           1               1         45
46 18       1           2   1         1     1     1     1         1       2           1 1   1       1           1   1   1   46
47 12         1                   1             1   1           1                 1               2 1   2     1             47
48 14 1   1     1     1   1   1                       2                                     2 1               1     1 1     48
49 11   1         1 1     1           1       1                                 2         1 1                     1         49
50 16       1             1 1         1 1 1 1     2 1 1                                 1           1 1                 1 1 50
51 16 1                 2 1     1     1       1   1 1                       1 1   1   1               1     1     1         51
52 15                         1   1             1         1     1 1         1                     1   2   1 1 1   1       1 52
53 16           1     1 1   1         1         1 1                 1   1           1       1 1           1       1   1   1 53
54 13 1                   1                   1 1               1             2   1               1 1         1   1 1       54
55 23     2         1 1   1     1   3                 1   1   1         2 1     1         1     1       2 1         1 1     55
56 15                         1 1 1   1         1       1   1   1   1       1             1 1   1               1     1     56
57 10 1       1     1   1               1                         1         1       1     1     1                           57
58 19   1   2                     1     1     1 1           1       1   1             1   1 1     1 1 2   1               1 58
59 15 1             1           1       1       2   1                     1         1 1 1                       2   1     1 59
60 17   1   2 1             1 2 1           1                                         1 1   2 1       1         1 1         60
61 18 1 1 1       2 2   1       1   1     1   1   1                               1 1   1           1               1       61
62 10 1       2 1 1                     1                                   1       1                       1       1       62
63 10 1 1             1                                                         1     1       1         1   1   1       1   63
64 19 1           1     1   1   1 1 2       1         1 1       1         1     1                   1 1           1 1 1     64
65 12     1 1     2       2                   1   1     1                   1                     1             1           65
66 17     1     1       1                   2       1     1       1       1   2             1 1       1           1   1   1 66
67 16         1                     1 1       1   1       1           1 1 2                         1       1 2         1 1 67
68 15 1         1   1       1     1                       1   1                           1 1             1 1 2       1   1 68
69 11                 1             2             1         1 2 1                                   1     2                 69
70 17                           1 2 1   1             1   1   1     1 2               1         1     1     1   1       1   70
71 21             1 1           2   2             1   1 1     1     1       1     1 1         1 1   1     1 1 1         1   71
72 17                     1           1       1 2   1             1             1 1           1 2   1 1           1 1   1   72
73 12     1                   2   1 1       1               1                 1     1         1             1 1             73
74 20   1     1           1 1 1       1 1 2 1 1 1   1         1   1         2       1 1                       1             74
75 10         1     1   1                                       1             1                   1 1     1     1     1     75
76 22   1                 1           2 1   2   1       1 1 1         1 1         1       1 1     1     1     1   2       1 76
77 21   1 1 1   1   1               1             1 1         1 1     1 1   1   2         1   1     1     1       1     1   77
78 19   1 1               1   1   1     1   1 1   1       1   1   2 1             2 2                 1                     78
79 15   1                                 1 1 1       1       1         1                     1 1       1 1       1 1 2     79
80 13             1     1   1       1   1             1       1     1 1   1         1           1       1                   80
81 16         1     1     1         1     1   1       1       1 1       1 1                         1     1 1         1 1   81
82 15         2 2     1     1       1   1                             1 1               1           1         1 1   1       82
83 12             1           1   2       1           1           1   1 1               1                   1   1           83
84 17     1     1 1 1           1             1 1     1   1     3                     1 1 1     1                     1     84
85 11 1 1 1               1                       1   1   1           1 1                 2                                 85
86 20 1       2   2   1 1   1 1   1       2     2         1 1                 2               1                 1           86
87 5                       1                                       1     1               1                         1       87
88 16       1           2   1   2                 1 1 1         1                             1     1 1   1     2           88
89 17       3 1             1   2         2     1                   1                                 1 1       1       1 2 89
90 22   1   2       1             1   3           1   1             1 1   1   1       1 1   1 1           2 1         1     90
91 18           1       1     1 1               1         1     2   1 2 1       1               1       1         1   1 1   91
92 20     1 1 1   1   1                   1     2 1   1 2     1   1   1             1   1         1     1             1     92
93 17           1                 2                     1             1   1         1   1 1             1   1   2 2 2       93
94 17                             1     1 1 1           2   1 1               2       1   1       1   1 1     1         1   94
95 11                 1             1                         1                 1 1 1 2     1         1   1                 95
96 21           1 1     1 1               2     2               1   1   1       1       1   1 1 1         1   1       3     96
97 15                 1     1           1 2   1           2 1                                   1       1     1       1 1 1 97
98 12             1             1     1       1     1                 1 1   1               1         1                 1 1 98
99 18             1   1 1     1         1   1         1 3     1   1     1       2     1         1                         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
25
/
01
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee