BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8 1               1       1           1 1                                                   1                     1   1 00
01 13   1                       1       1 1   1             1 1               1     1 1         1           1     1         01
02 7   1 1                                 1 1                     1           1                   1                       02
03 10 1         1     1           1                                       1                     1     1   1       1     1   03
04 9     1   1       1     1         1 1         1 1                                   1                                   04
05 14           1 1                 2 1         1             1 1       1 1   1           1   1               1             05
06 18             1     1 1       1 1     2 1 2 1           1           1                       1 1       1 1             1 06
07 8       1           1 1           1           1               1     1           1                                       07
08 11   1 2             1                 1     2       1                 1                       1                   1     08
09 8               1           1     1                         1         1                   1 1         1                 09
10 12       1     1 1 1 1                   1       1               1   1                               1       1 1         10
11 7                                 2                           1   1       1                                 1   1       11
12 10         1 1               1       1   1                             1         1       1         1         1           12
13 16 1 1     1             1         1           1   1             1   1         1       1             1   1       1 1   1 13
14 12       1               2                               1   2                   1         1     1   1 1           1     14
15 11 1       1   1         1 1             1               1                                       1 1           2         15
16 10               2 1       1                         1   1       1     1   1               1                             16
17 8   1     1                       1                         1             1   1                     1                 1 17
18 9 1     1                           1             1         1     1         1                               1 1         18
19 12     1   1             1                 1                     1           1           1 1         1     1   1 1       19
20 6 1                       1                   1             1       1                                           1       20
21 4   1                         1                     1 1                                                                 21
22 10   1                   1               1     1             1           1           1       1       1       1           22
23 11     1 1                   1       1 1                               1           2               1         1       1   23
24 6                         1                           1       1     1             1           1                         24
25 14 1         3                             1   1     1       1       1           1         1     2       1               25
26 8             1 1               1                   1     1   1                                   1                 1   26
27 6                   1                   1                       1                           1 1             1           27
28 14       1 1         1 1             2   1           1       1 1 1   1               1                                 1 28
29 4                                                       1     1                                       1               1 29
30 8 1 1                                     2           1                                 1         1     1               30
31 8         1             1                           1     1                           1 1 1           1                 31
32 17   1     1     1 2     1 1   1         1     1           1       1             1           1       1     1       1     32
33 9 1             1                       1                         2       1   1       1                               1 33
34 18     1   1       1           1   1     1   1         1         2     1   1             2               1   1   1     1 34
35 5                 1                     1 1                                                       1     1               35
36 11         1     1   1                                               1 1     1       1   1 1             1         1     36
37 18 1 1               1       2     1   2             1         1   1   1             1 2 1   1                     1     37
38 10               1                       1       1             1   1           1             1                 1   1 1   38
39 11                 1         1                 1     1 1           1             1   1 1         1                   1   39
40 14         1   1           1 1       1                 1   1               1       1   1               1           1 1 1 40
41 9               1                   1 1     1   1       1   1             1                       1                     41
42 11                 1   1 1     1 1             1       2               1                         1       1               42
43 7     1                   1           2                         1                             1           1             43
44 10 1       1                 1                 1 1                             1     1                 1               2 44
45 9                   1   1       1   1                               1           1                   1             1   1 45
46 12   1   1                       2 1   1           1 1                       1 2             1                           46
47 15 1           1                 1 1   1                                 1     1                 2   1   2   1 2         47
48 14   1                           1           1     1 1   1     1   1     1       1 1       1                 1         1 48
49 12                 1       1         1                                   1 1     2         1   1   2                 1   49
50 6                         1       1       2                     1                   1                                   50
51 14     1 1                     1         1     1     1       1     1       1                 1       1   1     1     1   51
52 8             1             1     1     1     1   1                                   1                         1       52
53 9         1       1   1 1     1     1                     1     1                 1                                     53
54 10       1     1                   1             1                                     1             1 1   2   1         54
55 22   1       2     1   1       1     1 1                     1           1 1       5 1     1   1 1     1   1             55
56 14       1 1 1 1             1 1 1           1     1                 1         1       1 1                 1             56
57 6               1   1     1                   1             1                                           1               57
58 9     1 1                                                     2             1             1     1         1           1 58
59 15     2   1 1                     1       1     2   1               1         1   1       1                 1       1   59
60 3                                                 1                   1           1                                     60
61 7     1                                     1   1                       1   1           1                           1   61
62 8                         1                       2 1     1                         1     1       1                     62
63 17 1     1     1 1     1     1       1           1     1 1           1   1     2               1     1     1             63
64 14       1                   1 1           1           1       1       1 1 1 1           1   1 1           1             64
65 13   1                   1                   1   1   1 1       1           1                 1   1       1 1         1   65
66 8                   1           1     1                               1       1       1                           1   1 66
67 5                                                 1                                                 1           1 1 1   67
68 6 1                                               1     1                 1             2                               68
69 14                     1   1 1 1                 1 1                   1             1 1 1             2     1   1       69
70 13   1       1   1                                   1 1 1         1       1     1   1           2                 1     70
71 9                     1 1       1             1               1   1   1                           1   1                 71
72 13           2 1       1     2             1 1 1   1                           1     1                       1           72
73 8                                         1 1                     1     1             1       1           1     1       73
74 9               1       1                   1                       1   1       1               1               1   1   74
75 10   1   1 1           1                                         1             1               1   1   1       1         75
76 9     1           1                 1       1   1     1     1                           1                           1   76
77 12     1     1         1                           1       1           1 2 1 1         1                       1         77
78 15     1             1         1                       1       2 1               2   1   1     1     1     1 1           78
79 6     1       1         1                       1                                         1                       1     79
80 13         1       1                       1           1 1         1         1 1     1     1                 1   2       80
81 13 1         1 1                 1       1                 1       1 1       1                 1                 1 2     81
82 9                             1 1                               1                 1   1           1         1       1 1 82
83 12               1     1 1                   1     1     1   1             1 1       1   1               1               83
84 13           1       1           1   1       1 1                                   1         1       1       1   1   2   84
85 6             1                       1             1     2                                                       1     85
86 13             1       1   3 1                   1           1       1 1 1   1                         1                 86
87 13               1   2               1                                   1   1 1   1   1     1         1       1 1       87
88 12     1           1           1     1         1 1 1                     1                     2   1             1       88
89 12       1                             1 1       1       1     1         1   1   1             1       1         1       89
90 10                   1                       1     1     1       1                             1   1 2         1         90
91 11       1       1 1   1   1     1           1         1                                         1       1         1     91
92 5 1           1           1                               1     1                                                       92
93 19       1                     1           1   1       1   2 1 1   1         1   1     1   1   1         1     1 1   1   93
94 12 1         1       1 1       1   1                     1 1       1                     1         1 1                   94
95 13 1             1   1 1                           1 1   1       1           1                           1 2   1         95
96 9   1                         1 1         1               1                 1     1 1       1                           96
97 9           1           1   1                                           1       1               1     1   2             97
98 9             1       1           1                     1 1       1 1                     1 1                           98
99 13   1   1                             1         1     1                 1     1     1           1 1         1         2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee