BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng
00 14   1 1                       1   1           2     1 1                   1 2 1                   1         1           00
01 6             2                                     1       1               1               1                           01
02 16 1 1             1               1 1     1         2           2   1         2         1               1         1     02
03 12 1             1                         1 1       2                 1   1                   1           1 1       1   03
04 8                     1   1           1   1         1     1         1                                 1                 04
05 14     1               1         1     1     2           1 1       1             1 1                         1 1       1 05
06 9             1   1       1         1                 1                         1               1           1   1       06
07 8                                   1   1     1                                     1 1     1               1     1     07
08 11 1   1                 1 1 1 1       1         1   1                                       1         1                 08
09 14   1           1           1 1                       1 1 1     1       1                   3             1         1   09
10 10                     1       1     1                             1   1             2                 2   1             10
11 4       1               1                                                           1                     1             11
12 15           1                 1             1           2 1       1             2 1     1 1     1           1 1         12
13 13   1   1         1         1           1               1                       1 1           3   1                 1   13
14 9     1                 1 1 1   2       1                                       1                             1         14
15 12 1   1                                     1   1                     1 1           1 1         1   1               1 1 15
16 13   2       1                                   1                 1   1       1       1   1       1                 2 1 16
17 7                               1   1   1           1                         1   1                                   1 17
18 10   1                 1     1             1           1     2                                     2           1         18
19 6 1       1                     1                           1                                           1   1           19
20 10         1                                     1     2 1 1                       1                   1     2           20
21 8     1       1 1                                     1   1       1         1   1                                       21
22 16           1     1                     1 1 1         1       2   1   2       1           1     1     1         1       22
23 9                   1             1           1                           1 1     1 1     1                 1           23
24 12 1             1                 1         1         1           1     1     1                   1               1 2   24
25 10                                         1                 1         1     1 1         1 1 1           1     1         25
26 14           1         1 1                     1 1 1     2               2   1                 1       1     1           26
27 7                                         1                         1 1       1                       1             1 1 27
28 12                   1     1     1                         1       1 1             1     1 1       1       1       1     28
29 6                       1       1                                         1           1     1           1               29
30 11       1     1 1       1   1               1                             1                     1     1   1     1       30
31 9   1   1   1         1       1 1                                       1                   1                         1 31
32 15             1 1                 2     1         2 2         1             1 1 1           1                 1         32
33 11             2                 1                             1 1                   1   1     1         1     1       1 33
34 9       1 1       1       2     1 1                                           1     1                                   34
35 10   1             1                           1 1 1   1           1 1                 1                         1       35
36 11   1   1 1       1   1                 1       1   1                       1             1       1                     36
37 16                 1   1 1     1     1   1         1           1   1   1 1               1     1 2             1         37
38 8                                             1       2       1                 1       1 1                     1       38
39 12 1                 1       1             1 1               1   1             1                         1 1 2           39
40 15     1           1                                         1 2 1   2   1       1     1   1     1             1 1       40
41 11           1                 1 1           1 1                 1 1         1           1                           1 1 41
42 7   1                                                               3                             1 1                 1 42
43 17 1       1 1           1   1     1   1   1       1 1                       1       1           1 1           1 1     1 43
44 13           1         1     2       2       1               1         1         1               1 1                 1   44
45 14       2 1     2   1 1 1       1 1     1 1                         1                         1                         45
46 13   1         2           1               2                       1     1       1                   1     1     1     1 46
47 15             1         1               2     2 1       1     1       1             1         1   1 1   1               47
48 9 1         1             1   1           1             1                     1           1               1             48
49 9 1 1                 1                                                     1           1 1       1     2               49
50 10                       1                         1             1         1     2           1       2                 1 50
51 15           1   1         1 1     1           1       1   2     1 1         1                       1     1         1   51
52 12                   1   1             1           1         1         1 1 1           1               2 1               52
53 10   1                     1         1   1     1                           2                   1 1                 1     53
54 4                                     1           1             1 1                                                     54
55 14   1 1   1     2               1       1     1 1     1       1                   1                     1       1       55
56 9     1   1           1                         1                                   1 1 1   1           1               56
57 10 1                   1 1   1           1                                           1     1 1       1             1     57
58 19     1 1     3           1 1 1       1     1   1         1         1             1 1 1   1 1         1                 58
59 16 1     1     2   1 1 2             1                 1 1                                       1 1       1 1   1       59
60 11                           1       1           1   1   1               1             1         1   2             1     60
61 11 1                             1 1                         1 1               1       1   1   1       2                 61
62 13       1 1   1     1               1   1     2                         1     1 1     1 1                               62
63 10 1                                               1       1         1               1           1       1     2   1     63
64 6     1                             1           1 1     1                                             1                 64
65 10   1                           1                                 1         2                               1   1 2 1   65
66 11       1 1             1             1   2     1                         1       1                                 2   66
67 17     1         1   3 1           1       1 1               1 1       1   1           1       2                   1     67
68 7         1 1           1                           1                     1                                   1       1 68
69 5                 1           1                                 1                             1               1         69
70 14 1         2 1   1         1         1       1   1     1                 1             1     1           1             70
71 10         1         1               1                     1                 1 1   1                     1         1   1 71
72 8                 1                       1                   1                               1     1 1       1     1   72
73 11           1                   1   1 1               1           1                 1   1           1   1 1             73
74 3                                     1     1   1                                                                       74
75 11   1           1                 1         1       1   2       1       1     1                           1             75
76 10       1 1                           1                                     1     1     1     1         1 1   1         76
77 10                                       1         1     1 1           1 1 2                           1               1 77
78 10           1           1   1 1                               1                   1     1               1     1   1     78
79 5       1                                 1                             1                         1               1     79
80 11       1       1   1                 2                                               1 1 1 1       1           1       80
81 14     1   1           1               1     1     1       1                     1 1 1       1       1             2     81
82 10         1         1         1   1             1         1 1             1                         1           1       82
83 12                         1           1       1 1 1               1   1 1 1                             1   1   1       83
84 7           1                                                 1 1                               1   1         1   1     84
85 7         1       1       1 1               1                   1   1                                                   85
86 5     1                   1                                         1   1                                       1       86
87 12 1     1 1     2   1         1             1                         1 1                         1                   1 87
88 14         1     1   1   1         1 1         1             1               1     1     1   1               1   1       88
89 5                 1       1   1                                                           1     1                       89
90 12     1           2             1                 1           1       1                 1   1 1           1     1       90
91 17     1               1         1 1     1         1         1 1 1 1 1     1     1 1                         1   1 1     91
92 15   1 2                   1       1 1   1                 1 1   1     1                   2     1         1             92
93 11       1                 1   1                 1 1     1 1         1                 2               1                 93
94 5       1           1   1                                       1                                 1                     94
95 10 1         1                     1 1 1                     1 1                                     1               1 1 95
96 7                             2                       1     1                     2   1                                 96
97 11           1       2                               1 1   1         1               1               1     1         1   97
98 4                           1         1                     1   1                                                       98
99 11 1             1 1                                 1                         1 1   1 1         1 1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee