BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12             2     1         1     1   1         1     1       1                               2                   1   00
01 6   1                 1       1 1                                                                   1       1           01
02 12     1                   1   1                             1             1       1     2       1         1         2   02
03 16           1         2   1 1         1               1 1 1   1             1 1     1     1                   1   1     03
04 18     1   1   1 1           1             1       1             1 1 1       1 1     1   1     1 1               1   1   04
05 11     1             1           1         1     1   1                   1   1   1                               1 1     05
06 9       1   1 1                       2       1                             1               1                       1   06
07 9 2 1                       1           1       1     1   1                   1                                         07
08 10   1       1                             1       1       1       2     1       1                 1                     08
09 12       1 1             1 1 1                   1               1             1     1         1               1 1       09
10 11       1               1                       1             1     1     1   1       1                 1   1   1       10
11 4 1                                       1           1                                               1                 11
12 8     1     1                                       1   1           1                     1         1                 1 12
13 12         1                   1             1   1               1     1       2   1 1                   1             1 13
14 11       1           1             1     1 1   1   2                   1     1                             1             14
15 13     1 1     1       2       1                                     1   1 1               1           1       1 1       15
16 11 1 1     1 1                                       1     1   1         1                           2             1     16
17 14         1       1       1           2                                           1   1       1 1       1   2 1       1 17
18 14 1         1   1             2         2     1             1     2         1       1                 1                 18
19 12 2     1                           1               1   1                   1       1           1         1 2           19
20 19   1         2   3 2           2   1   1                         1     1         1                   1   1   2         20
21 13   1         1 1     1           1                       1     1           1           1   1           1   1     1     21
22 12             1     1                 2   1         1                   1                     1 1 2             1       22
23 9               1 1                   1       1     1   1   1                   1                                 1     23
24 9                                 1           1               2   1           1     1                   1     1         24
25 14         1           1   1             1                 1   1   1 1 1               2         1                 1   1 25
26 8                           1           1                   1             1           1               1   1       1     26
27 11             1   1     1         1           1     1           1         1     1                 1         1           27
28 7                                                 1   1                 1                     1 1             1       1 28
29 11   2         1                     1             1 1         1   1 1     1                                         1   29
30 8                         1 2               1                     1                     1               1 1             30
31 5   1                   1 1                                                                               1         1   31
32 15 1     1   1               1       1   1   1 2                     1         1         1     1           1   1         32
33 8       1                             1                                 1     1   1                     1       1   1   33
34 13 1       1         1 1           1             1 1             1     1               1   1 1 1                         34
35 10 1     1                               1           1                 1                   1 1 1                   1   1 35
36 10               1         1   1   1             1       1   1                               1     1                 1   36
37 9             1 1   1   1                   1                         1 1                   1       1                   37
38 6                       1                   1                 1                       1               1               1 38
39 14 1       1     1 1               1               1   1     1         1   1     2               1                   1   39
40 6                                   2     1                                       1   1                             1   40
41 6                               1     1                                 1             1         1         1             41
42 5     1         1                                                             1               1                 1       42
43 11                         1       1                   1 1     1 1                   1               2     1     1       43
44 17     1     1 1 1 1         1   1           1                   1         3           1       1   1 1 1                 44
45 17       1   1 2     1                   1               1           1 1   1       1           2     1   1     1       1 45
46 10     1   1     1   1 1         1                             1                         1                   1       1   46
47 15 1   1                       1     2         1 1 1                   1 1     1 1   1               1   1               47
48 8   1           1                         2   1 2                               1                                       48
49 10       1       1   2       1   1             1                 1                           1     1                     49
50 12           1                       1           1     1     1               1           1   1 1   2   1                 50
51 9         1         1                 1                                     2           2                     1 1       51
52 8   1       1                                             2                   1     1   1                             1 52
53 10     1 1             1   1                     1         1 1     1                             1     1                 53
54 13                 1             1     1 1           2               1         1       1   2                     2       54
55 17           1       1             1 1       1                     1       1     1       1   1       1           3 1 2   55
56 7                                     1               1                                   1     1 1   2                 56
57 13 1               1                 1 1 1                         1                 1           1 1 1     1     1 1     57
58 14   1 1     1   1                                     1       1       1         1   2       1         1             1 1 58
59 8                                   1     2           2                   1                       1                 1   59
60 14 1                 1   1 1 2               3 1           1             1     1           1                             60
61 3                       1                                                     1               1                         61
62 7       1         1           1                                       1 1         1                               1     62
63 7     1             1                       1                           1                       1       1       1       63
64 8               1       1   1 1             1         1 1                                                         1     64
65 8   1                                     1   1                       1               1                 1             2 65
66 15     2 1 1           1             1 1             1 1 1                   1             2                       2     66
67 13         1             1   1 1                       1 1             2 1         1 1               1         1         67
68 8             1                                       1             1     2                   1           1           1 68
69 10           1           1   1   2     1   1             1     1                 1                                       69
70 8                                                 1         1   1   2   1           1 1                                 70
71 10                   1   1                           1   2           1             1       1         1               1   71
72 5                         1                 1       1                                               1       1           72
73 15             1       1       1   1   1       1     1         1   1   1     1         1     1             1           1 73
74 7                 1                             1               1   1 1                 1                 1             74
75 13   1       1                   1           2     1     1                     1         1   1     1           1       1 75
76 11         1 1   1       1               1         1             1 1                   1   1                       1     76
77 6 1                   1                 1         1         1                               1                           77
78 12           1               1   1   1         1 1                                   2   1   2         1                 78
79 8         1                                     1 1                                   1               1     2     1     79
80 10     1                 1                                 1         1     1           1 1               1   1 1         80
81 8         1     1         1                           1     1               1   1                           1           81
82 7                       1       1     1   1             1   1             1                                             82
83 14         1             1 1                 1     1                               1       2         1 1 3     1         83
84 15       1         1       2 1     1             1   1     2 2                                   1         1   1         84
85 15                                       1     1   1   1   1 1   1     1         1 1         1 1   1   1           1     85
86 11     1                     1                             1 1 2   1 1                                     2           1 86
87 9   1     1       1                           1           1     1                                       1   1     1     87
88 8                 1           1   2     1             1                     2                                           88
89 10                       1 1                   1                 1         1       1       1         1       1 1         89
90 8               1                   1                     1                 1   1 1 1     1                             90
91 16 1       1       1   1       3   1       1     2       1                                         1     1   1   1       91
92 8           1     1   1           1     1                         1               1                     1               92
93 10   1 1               1       1                                   1 1       1     1           1 1                       93
94 12 1 1   1               1       2           1       1   1       1     1           1                                     94
95 10 1 1                           1         2                                             1         2         1       1   95
96 12     1         1         1       1 1     1 1       1       1 1               1             1                           96
97 12                 1   1             1             1       1 1       1           1 1         1     1   1                 97
98 11             1     1           1                             1                 1       1     1 1     1       1       1 98
99 16       2             1           2                           1 1       2       2     1   1         1     1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee