BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng
00 16     2         1   1         1                 1 2                                         1   1       1   2       1 2 00
01 9                       1   1           1                               1                     1       1         2     1 01
02 14       1   1 2       1   1                     1 1                 1                   1           1             2 1   02
03 11       1         1 1                       1 1           1   1   1 2                                     1             03
04 12   1     1 2                                         1                   1   1                         1     1     2 1 04
05 12 1                         2       1           1         1     1 1                 1               1 1           1     05
06 12       1                     1       1   1                   2 1     1       1         1   1     1                     06
07 9         1             1   1 1           1   1                                       1     1                     1     07
08 10 1 1 1         1         1         1                                   1         1     2                               08
09 11                   1       1               1           1       2               2         1   1   1                     09
10 8     1           1     1                   2                       1                             1                   1 10
11 11 1           1           1   2 1 1     1                                           1                         1       1 11
12 9 1                           1       1             1 1                 1 1   1           1                             12
13 12       1       1           1           1                   1                         1 1       1 1   2               1 13
14 10                 1     1                               1   1                       1 1     1         1       1 1       14
15 10 1       1                   1                       1 1     1                   1   1 1                             1 15
16 13                   1   1 1     1   1 1 1   1   1   2                       1                         1                 16
17 13     1   1     1 2   1                   1     1             1     1   1                     2                         17
18 13             1         1 1       1               1 1           1       1     1             1       1   1         1     18
19 14   1               1   1 1               1 1         1           1         1 1     1   1                         1 1   19
20 11     1                   1 1     2           1       1       1       1 1                             1                 20
21 14 1                                 1         1       1         1 1           1         1   2             1   2     1   21
22 8 1                     1                                                         1 1 1       2   1                     22
23 13 1       1           1                 1                         1 1       1 2 1       1 1             1               23
24 5                                 1         1     1                   1                               1                 24
25 7       1                                               1           1           1   1       1                   1       25
26 9       1         1       1                     1           1   2                             1               1         26
27 12                               1     1 1                 1   1     1       1       1   1   1 1                 1       27
28 11       1     1   1               1           1   1       1               2                             1           1   28
29 13       1   1   1 1                 1 1         1   1         1   1     1                     1     1                   29
30 13                     2   1         1 1 1                           1 1           1       1   1     1                 1 30
31 11                     1         1                   1 1 1 1 1     1         1       1                     1             31
32 8             1                     2     1           1           1                             1       1               32
33 10             1 2                         1   1     1 2     1                               1                           33
34 12 1           1         2         1   2                     1 1               1                             2           34
35 11                     1                   1       1       1     1     1               2       1 1                 1     35
36 12             1 1   1       2       1         1   1     1         1                 1                   1               36
37 11   1             1             1                     1   1         1         1 1     1             1         1         37
38 15   1           1     1 1       1               1 2 1     1 1                         1           1       1 1           38
39 10     1   1       1             1 2       1                 1                   1             1                         39
40 12                                 1 1         1             1     1     1 1 3     1                           1         40
41 11         1     1                       1           1     1   1                   1               1       1       1 1   41
42 10             1               1       1             2           1     1             1               1                 1 42
43 12         1           1     1 1                                   1 1                 1   1     2     1   1             43
44 10             2                                   1 1   1     1 1         1                   1     1                   44
45 17 1 1               3   1   1                             1                   1   2       1 1             1 2     1     45
46 11   2       1     1         2                                   1     1     1             1           1                 46
47 4                                                 1   1             1                             1                     47
48 8       1   1   1 1                               1               1                                           1     1   48
49 11                       1     1       1   2 1 1           1   1                     1                     1             49
50 14     1               1                 1       1       1   1             1               1   1     1 1       1   1   1 50
51 8 1   1           1                                               1                             1   1     1     1       51
52 11     1                           1       2         1                 2             1     1             1     1         52
53 12 1                 1           1             1           1 1                   1     1       1     1               1 1 53
54 12   1   1       1         1                               1 1 1   1         1                 1           1       1     54
55 15       1 2             2     1     1                   1       1                 1     1           1   1 1   1         55
56 10                                                             1 1     1   1 2 1               1   1 1                   56
57 12                               1               1   1   1       1                     1 1         3     1           1   57
58 16     1 2                   1         1 1     1                   1 1 1 2           1                           2     1 58
59 12 1 1   1 1 1       2             1     2                                         1                         1           59
60 10   1                         1               1                           1   1           1       1     1     2         60
61 9             1                                 1         1   1       1           1 1             1             1       61
62 6                           1     1       1             1                       1                                 1     62
63 8     1     1     1   1       2                                                   1   1                                 63
64 4                         1     1                     1                                         1                       64
65 10 1       1               1                           1           1             1     1         1       1   1           65
66 15         1 1               1   1       1                   2                 1         1             1     2   1   2   66
67 12         1 1                         1     1     1   1 1                 1     1 1               1             1       67
68 13   1 2 1                         1     1                             1 1               1 3 1                           68
69 8                               1               1                       1   2                         1 1       1       69
70 12 1     2   1     1                     1                                 1           1         1       1 1     1       70
71 7             1                 1         1   1             1         1                                               1 71
72 13   1                 1 1           2     1                         1     1 1     1             1         1       1     72
73 8               1   1                       1           1             1           1                           1   1     73
74 7         1                         2                       1                     1       1     1                       74
75 5                         1                                                         1     1       1           1         75
76 5                   1                   1                                           1                     1     1       76
77 9         1   1           1           1       1                     1   1                         1     1               77
78 5                               1   1         1                                       1                               1 78
79 10           1                     1         1   1       1                     1           1           1           1 1   79
80 14   1       1       1     1 2                   1                         1       1     1 1 1   1                   1   80
81 9   1 1                                 1 1       1               1             2                       1               81
82 7           1   1     1       1 1                                     1                         1                       82
83 8         1       1 1             1   1                                                     1         1 1               83
84 9   1           1                                       1               1 1     1           1     1 1                   84
85 15               1 1   1                     1   1 1 2     1     1         1         1                       1   1     1 85
86 11                   1     2   1                               1                   1     1                 2 1         1 86
87 10                   1                       1   1       1       1         1                 1   1           2           87
88 10     1                 1           2     1   1                           1     2     1                                 88
89 19 1         1 1 1               1     1 1   1 1           1     1   2   1 1                 1           1   1     1     89
90 8       1   1                                                 1       1         1                     1       1     1   90
91 9                             1 1                 1 1                         1                           1     1   1 1 91
92 11               1     2                           1   1     1               1                 1     1           1   1   92
93 14 1 1       1 1         1     1       1                   1                 1 1 2       1           1                   93
94 6         1       1       1       1         1                           1                                               94
95 13                     1               1     1       1   1     1       1     1 1         1       2           1           95
96 9     1     1                             1 1 1 1           1       1                                 1                 96
97 11   1 1       1                                       2                 1                 1 1       1           1 1     97
98 8 1                             1     1     1                                       1           1         1   1         98
99 12                     1           1             1       1 1       1     1             1             1 1     1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee