BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
00 4         1                                                                                     1         1         1   00
01 8                                     1 1                   1       1             1                   1     1       1   01
02 9                                       1 1       1                   1               2 1   1       1                   02
03 11         1 1 1           1                   1 1                   1                             2           1 1       03
04 13   1                     2           1     1 1     2   1                 1       1       1                         1   04
05 12     2                         1           1         2                                     1 1       1   1 1         1 05
06 11                         1       1 1   1     1                 1       1                   1       1           1     1 06
07 10           1 1         1     1                           1       1   1             1     1                 1           07
08 7           1       1   1                           1                     1                       1       1             08
09 12       1       1   1       1                       1     1 1               3 1     1                                   09
10 10           1     1               1                     1                 1     1   1 1         1 1                     10
11 9             1         1                               1   1                 1 2       1                         1     11
12 8                       1         1           1   1       1           1                       1               1         12
13 10           1     1                       1                 1       1                 1 1       1               1   1   13
14 9                   1               1                     1     2         1     1         1       1                     14
15 6             1 1               1                                               1                       1       1       15
16 12 1     1           1         1           1       2     1     1             1       1                 1                 16
17 12                 1       1 1       1   1                       1       1   2               1                   2       17
18 9           1       1         1               1 1                     1                   1   1               1         18
19 17         1   1 1   1   1   1     1 1     1                           2   1 1                     1     1       1 1     19
20 10       1                                     1   1   1 1           1   1                         1         1     1     20
21 12   1     1               1         1                 1     1 1 1                 1         1 1       1                 21
22 12     1   1     1     1 2         2             1         2                                               1             22
23 2                                           1                       1                                                   23
24 11             1       1 1   1     1 1                       1   1                 1                 1       1           24
25 14   2     2         1   1                     1       1 1 1         1                   2         1                     25
26 17   1 1   1             1           2   1   1   1         1 1   1                   1   1 2       1                     26
27 18                     2               1 1     1     1             1 1 1 2 1   1             1 1       1         2       27
28 6           1           1       1                         1                             1               1               28
29 14   1           1             2     1   1   1 1   1   1                           1   1       1         1               29
30 14       1   1 1   1 2       1 1               1 1     1               1     1     1                                     30
31 10         1               1 1     1         1                       2 1             1       1                           31
32 10 1           1     1                 1                             1   1       1             1         1             1 32
33 10         1         1                             1                 1       1 1           2   1           1             33
34 12 1     1       1             1                           1 1   1               1           2             1   1         34
35 10     1           1       1                                                   1 1     1                   1           3 35
36 11 1                   1 1             1   1               1                   1   1             1           1         1 36
37 8     1       1                     1                 1     1   1                                           1     1     37
38 10       1       1 1           1                 1   1   1     1 1 1                                                     38
39 16           1         1               1   1           1   1 1 1 1           1 1       1 1                     1     1 1 39
40 19   1     1       1             2                 2           2     1           1   1 1   1 1 1   1           1   1     40
41 5                                         1                               1           1                         1   1   41
42 7                       1           1                       1 1         1                   1                       1   42
43 9   1     1                     2                           1                           1   1                     2     43
44 10                       1             1 1         2     1                                       1 1         1   1       44
45 7         1                 2     1                               2                                   1                 45
46 14   1   1       1 1   2             1                   1         1         1 1             1                   1 1     46
47 4     1             1                                       1                 1                                         47
48 8       1       1               1                               1                       1 1             1           1   48
49 5           1                       1                                         1       1                   1             49
50 19 2   1 2   1     1 1             1             1   1             1         1                       2     1 1   1 1     50
51 11                           1 1   1               1               1   1   1               1     1         1           1 51
52 15     1           1                   1   2     1             1     1         1   3             1             2         52
53 9 1   1           1                       1         1   1       1                             1         1               53
54 19       2   1 1             1             1 1 1         1     1   1   1   2             1       1 1         1         1 54
55 16     1           1       2   1     1 1 1     1 1       1 1           1               1 1                     1         55
56 7                                             1                 1       1         1           1             2           56
57 15 1         1         1           1 1                     1       1     1                       1   2     3   1         57
58 6                                 1             2               1                   2                                   58
59 11 1                         1                 1     1                 1         1 1                         1   1 2     59
60 7             1                                     1                     2 1                       1     1             60
61 6   1   1                     1     1                                       1   1                                       61
62 12     1         2     1         1     1         1     1                             1               2             1     62
63 18       1         1     2     1         1 1                         1 1 1                     1         2       1   2 2 63
64 14 1       1                   1                     1 1             1       1 1             1   2 1   1               1 64
65 11   1           1                                             1       1       1   2               1             1 1 1   65
66 12   1               1             1   2     1                 1   1   1                         1     1         1       66
67 20   1 1     1 1                 1           1 1 1             2 1 1 1   2       1               1   1         1     1   67
68 6 1     1                                                         1                                 1   1     1         68
69 8                                             1   1                               1 1                   1           1 2 69
70 14                               1           1 1 1       1         1   1 1     1                     2 1       1   1     70
71 9                           1           1             1           1                 1   1 1                       1 1   71
72 8 2           1               1           1           1                       1                       1                 72
73 11 1             1     1   1 1                                     1 1       1         1       1   1                     73
74 9       1 1                   1                     1 1                 1                       1       1     1         74
75 9           1                           1               1 1                         1     2 1               1           75
76 7       1                               1     1                           1       1     1                 1             76
77 13                   1 2     1               1       1                   2 1         3                 1                 77
78 10     1   1     1           1         1         1         1     1               1                       1               78
79 9                       1           1 1               2                         1                   1 1           1     79
80 7 1               1       1                       1 1   1                                   1                           80
81 16 1   1                   1         1             2 1     1   1           1           3     1           2               81
82 14 1 1       1 2                           1 1           1 1 1                 1 1                             1       1 82
83 12                     1 1 1       1     1   1     1                         1           1   1 1                   1     83
84 11 1   1   1                                                               1               1     1       1   2       1 1 84
85 9                   1     1     2 1         1                           1   1                               1           85
86 13   1   1                       1     1                     1 2                     1           1   1 2             1   86
87 9                 1   1                   1           1       1                     1                   2     1         87
88 9                 1       2     1       1                     1                         1     1             1           88
89 7             1   1                               1               1                             1 1               1     89
90 11             1 1 1 1     1       1   1                 1                     1       1   1                             90
91 10   1       1                   2           1   1           1                         1       1               1         91
92 8           1 1     1                   1                                 1     1                 1 1                   92
93 8                     1                 1   1               1   1 1 1     1                                             93
94 8     1   1                                                 1                   1       1 1           1   1             94
95 9     1         1           1             1 1                                             1           1         1   1   95
96 12   1                       1         1   1     2       1                             1       1     1 1               1 96
97 10               1     1     1 1       1             1                 1                       1 1     1                 97
98 11               1             1   1       1 1       1                           1 1     1         1       1             98
99 13   1                 1       1 1       1           1 1                 1     1   1                       1   1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee