BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11   1             1               1                       1     1     1     1 1 1 1         1                           00
01 11       1   1                       1               1             2               1     1 1       2                     01
02 13     1           1   1   2       1 1         1     1 1                                 1             1               1 02
03 9       1                   1 1 1         2     1                     1             1                                   03
04 9 1   1             1     1                           1         1   1   1                     1                         04
05 10           1   2           1             1                             1     1           1   1                     1   05
06 10                   1   1     1     1 1                                         1         1       1   1           1     06
07 9 1         1       1       1 1         1           1                     1                         1                   07
08 11     1         1                         1                       1         1       2         1   2               1     08
09 6 1                                     1                 1       1                       1 1                           09
10 16     1 1                 1 1                 1 1               2   1           1         2   1   1       1 1           10
11 12   1                                       2           1     1     1           1               1       2   1       1   11
12 8   1         1                             1 1             1                                 1     1 1                 12
13 15 1                                 1     1       1 1       1   1         1 1       2       2                       1 1 13
14 9             1     1                             1         1     1           1         1     1           1             14
15 12                       1     1           1     1     2       1         2         1   1         1                       15
16 10                                         1                 2 1 1   1                   1             2       1         16
17 8   1             1   1     1                 1                                             1                         2 17
18 12                     1   1       1             1 1                 1           1 1   1     1               1       1   18
19 10   1   1   1               1 1 1       1   1                         1               1                                 19
20 18                             1       2         1   2   1 1               1           1   1   1     1     1   1 2   1   20
21 16             1   1   1 1   1           1             1 2     1                           1     1           2 1       1 21
22 6                                 1                   1                 1           1             1     1               22
23 12       1               1       1 1                   1 1         1 1       2                   1                     1 23
24 14     1 1           1 1   1   2                   1             1       1             1   1               1   1         24
25 8                 1                   1                 1     1                 1           1       1       1           25
26 7                       1 1     1                 1     1                                       1                 1     26
27 8                     1                           1         1 1 1                         1 1         1                 27
28 13       1                           1 1   1               1             2     1           1   1             1   1 1     28
29 3                                                           1                   1 1                                     29
30 12   1             1     2 1           1             1                     1                           1   1   1 1       30
31 9                               1           1             1           1     1       1 1             1               1   31
32 8             1                     1                   2     1             1   1       1                               32
33 8               1   1                 1             1             1                     1                   1       1   33
34 7               1                   1                     1               2   1                             1           34
35 9   1   1           1                       2               1 1                   1       1                             35
36 6         1   1       1                                                     1       1 1                                 36
37 9                 1   1       1 1   1                 1                 1                             1           1     37
38 16               1           2       2           1   1           1     1       1       1   1   1   1       1       1     38
39 9 1           1           1             1   1 1 1                                 1                               1     39
40 14 1   1   2               1             1         1 1   1                             1                 1     1   1 1   40
41 10                 1 1   1 1                 1 1           1                       1 1                     1             41
42 11 1                       1               1             1         1 1                                   1     2 1 1     42
43 9           1   1                   1   2 1   1                       1                                 1               43
44 10         1       1     1             1                         1               1                 1   1 1 1             44
45 10   2                 1     2   1 1   1       1           1                                                             45
46 13             1                           1 1   1                   2 1         1   1             1 1 1   1             46
47 13           1                       2       1                         2         1 1     1     1       2           1     47
48 11     1     2       1       1           1           1         1         1                       1   1                   48
49 8       1                             1     1       1 1                                     1   1               1       49
50 15 1   1             1       1           1   1         1           1   2     1   1   1   1               1               50
51 7         1         1                     1     1           1                                 1         1               51
52 11               1       1                 1           1       1         1               1             1         1   1 1 52
53 9     1         1                             1           2               1 1                             1   1         53
54 18   2       1                     1   1         1 1           2 1         1   1                 1     1 2       1 1     54
55 7           1                 1                       1                         1 1     1 1                             55
56 17   1     1 1 1     1           1 1     1       1             1             1 2   1   1                     1         1 56
57 14         1   2           1     1 1     1 1     1                 1 1                                     1 1       1   57
58 9               1                 1   1 1         1         1                                 1     2                   58
59 11               1     1 1     2 1 1   1     1               1                             1                             59
60 17 1           1   1 1 1       1                     1               1     2 1   1 1         2                   1     1 60
61 13   2                 1 2 1               2       2                   1 1                         1                     61
62 11           1 2   1   1           1                         1     1   1           1                     1               62
63 10     1 1                 1                   1   1     1 1                       1                 1                 1 63
64 13           1                                   2 2 1 1         1       1         1             1                     2 64
65 10                 1 1         1               2                       1       1               1       1   1             65
66 16     1   1   1   2                                 1             1     1           1 2   1                 2 1 1       66
67 9           1               2   1               1                 1           1                             1 1         67
68 6     1                                                             1     1 1   1                                     1 68
69 11         1           1                 1 1 1                   1     1       1                   1                   2 69
70 7                                               1 1   1                       1                 1       1 1             70
71 14           1             1     1 1           2             1             1             1   1   1           1     1 1   71
72 8                                                           1 1             1   2       1   1                         1 72
73 9                                 1                         1               1 1 1           1             2           1 73
74 9                                           1     1               1   1     1       1 1     1       1                   74
75 7     1                       1   1     1           1                                                     1     1       75
76 11               1                       1             1                   1             1     1 1       1 1     1 1     76
77 13 2     1 1                     3   1                   1   1                               1         1           1     77
78 21     1 2 2     2 1   2   1         1   1               1           1                   1         1           1 1 1 1   78
79 11 1             1       1           1   1                               1   1 1     1   1                     1         79
80 12   1   2                                     1                                   1 1   1     1     2   1         1     80
81 8     2     1           1     1                                           1                   1                     1   81
82 7 1     1     1                                           1 1   1   1                                                   82
83 12     1         1       1   1       1                           1         1                           1     1 1   1 1   83
84 16 1     1         1     1         1   2             1       1                       1 2     1   2                 1     84
85 14   1           1     1 1   1               1           2 1   1     1     1                     1               1       85
86 3                                                             1                     1                               1   86
87 12 1 1 1 1                 1       1   1   1           1       1                                               1 1       87
88 9           1                         1                 1                                       1 1 1 1             1 1 88
89 10 1       1   1               1 1 1               1                           1                     1           1       89
90 10         1 1       1       1   1             1                       1               1 1         1                     90
91 7                   1                             1       1                       1   1                 1     1         91
92 12   1             2                                                 1   1 1                 1   1 1 1         1     1   92
93 5         1                                     1                       1           1                           1       93
94 14         1   1 1                             1 1   1           1 2 1   1     1         1               1               94
95 16         1         1 1               1               1 1     1   1         1     1             1 2     1 1 1           95
96 6                   1           1             1           1         1         1                                         96
97 11 1                                                       2       1   1               1   2                   1 1   1   97
98 6                                   1                 1         1         1                   1     1                   98
99 10 1       1   1               1             1             1     1                             1     1       1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee