BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/03/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
Ngày
/
Tháng
00 21     1 1   1     1         2 1           3                             1     1     1 1 2   1   1         1 1   1         00
01 23 1             1 1 1   1 1   1 1     1           1           1     1   1     1   1 1     1       3           1   1   1   01
02 28     1 3     1       1     1   2 1         1 1     1   1 1     1 2 1   1   1   1   2           1 2                     1 02
03 20 1   1 1     1   1   1     1             1             1                 1 1 1       1 1     1     1     2 1   1         03
04 32   1 1   1 2 1             1   1 1 3   1     1   1 1 1     1     1   1 1 1     2   2   1 1 1 2       1                   04
05 26 1     1   1 1     1   1       1         1     1   1 1   2                   2 1 1   1 1     1   1   1 1         2   1   05
06 21       1                             2       1   1   2 2 1       1       1 2   1       1       1 1   1   1       1       06
07 26   3     1       1     1   1       1 1     2     2 2       1 1   2   1       1           1                 1 1   1   1   07
08 31         1   2 1 1         1   1         2   2     2 2           1       1 1 1 1           3   1       2   1   1 2     1 08
09 22       2       1     1 1   1       1 2       1 1           1 1     2   1                   1               1 1 1   1 1   09
10 29   1 1                       1         3 1   1 2 1   1     1   2 2 1       1 2   1   1     2   1     1     1       1     10
11 25   1 1   1   1       1 1     2       1 2             1 1       1 1 1   1       1 1             1 1       1 2           1 11
12 24     1 1     1 1       2 1     1   1               1             1 1     2       1 1   1 1 1   1           1     1   1 1 12
13 28       1     1   1 2 2 2   1   1   2 1           1     2   1 1       1 1 1   1               2         1 1     1         13
14 26 1       1 2                       1 1 1 1   1     2       1       3       1 1   1         2 2 1 1       1     1         14
15 27       1     2   1             1   2 1   1 2 1 2   1             2   1 1 1 1           1 1           1 1   1         1   15
16 22   2     1   1   1         2 1   1   1               1     1             1     1   1               2   1 1         2   1 16
17 24   1     1     1     1   1     1 1 1 2   1 1       1       1         1   1   1             2       1       1   1   1 1   17
18 37   1     3 1     1     1   1         1   2     2 1 1   1 1 1   3       1 1     1 1 1       1   1 1 1 1   1 1   1     2 1 18
19 28   2 1   1   1             1     1           2 1   1     1   1 2   1 1   1 1   1             1         2   1     2   2   19
20 31                 2   1   1       1   2 1 1       2           2 1 2 1 1                 2   1 2 1         1 1     1 3   1 20
21 28 1   1 1     1 1 1       1 1 1 1     2   1     1 1           1   1           1         1   1 1 1 2 1 1       1 1         21
22 28 1   2 2 1 1 3     2         1 1         1       1                         1   2 2 1 1 1 1     1       1 1               22
23 26           1 1         2             1       1 1           1   2 1   3     1   1 1       1   1       1 1 1 1 1     1   1 23
24 16 1 1 1       1       1   1         1   1                 1                 1       1         1                 2 1     1 24
25 23         1 1     1           1                 1 1     1 2 1 1 1           1           3 1   2         2 1 1             25
26 19       2   1           1               1         2 1   1                       1   1     1         1 1 1   1 1     1   1 26
27 33 1   1 2 3     1             1       1 1   1   2 2   2         2             2         1 1 2 2 1       1           1   2 27
28 27       1 1     1   1 1 2         1 1 1           1   1 1 1 1       1   1 1   1 1 1       1       1       3       1       28
29 26       1       1 2   3     3 1     1 1                 1 1     2       2         2 1   1   2                   1         29
30 26   2           2 1 1     1   1 1           3     2     1                   1         1   1 1 1   2         1   2       1 30
31 26   1       2 1   1   1     1 1       1             1   1 1           1 1 1     1   1 1   1   1 1   1     1 1 1         1 31
32 27   1   1       1       2       1     1   1 2 1     1                     2   1 1         1 1     2 1         1 1 3 1     32
33 22       1 1 1     1 1     3                 1 1                         1                         4 1   1   1 1 2   1     33
34 30 1 1         2     1   1   1     1         1 1   1     3   1 3 1 1   1   1   1 1 1   1       2   1       1               34
35 18   1   1           1 1     1       1   1     1         1       1             2       1   1     1           1 1   1       35
36 25       1 2           1     1     2 1           1     2 1             1   1                   4   1 1 1   1     1   1 1   36
37 31 1 1     1   2   1     2 3 1 1 1       2   1         1           1 1   1       1     1 1 1           1 1 2     1 1       37
38 24       1 1     1     1 1   1               2     1   1         1               1 1   1   1   1   2     1   2   1   1   1 38
39 30   1       2 2 2   1 1             1   2 1               2 1 1     1 1 1     1 2                 1 1 1   1   1     1   1 39
40 18   1       1 1     1 1               1   1         1             1       1   1 2     1             1 1           1     1 40
41 26 1   1     3                     1 1   2           1 2   2       1   1       1   1 1     1   1             1   1   1 1 1 41
42 27 1   1         1         1 1   1 1 1           1   2 2               2 1   1     1   1     1 2   2   1     2             42
43 21       1     1           1   1     1 1   1   1   1       1     1     2     1       2 1                 1 1       1     1 43
44 34     1           1   1 4 2   1 1   2             2       1     1 1       2     1   2   1       1 2 1 1     1 2     1 1   44
45 39     1   1   1     1 2 1 1 1     3 1 1 1 2   1 1 1 1   2             1 1 1 2 2 2       2   1           1   1   2         45
46 30   2   1                 2 3   2         1         1       2 2 1 1             1   2       1 3   2 1 1       1           46
47 26   1 1     1   1 1     1   1   1     1         1 1 1     1   1 2   2           1   1         1   1   1       2         1 47
48 27     1 1 1 1 1   1 1 1         1     1                 1             1 1   1     1 2       1 3 1 1   1 1 1     1         48
49 20         1   1       2     1     1 1       1 1   1 1             1 1       1               1         1 1   1   1 1       49
50 18         1         1 1 1 1   1           2       1               1       1   2 1         1         1                   2 50
51 24 1   1   1   1       1 2     1   1       2   1     1 1 2 1 2                       1                     1   1 2         51
52 15         1     1 1                   1   1                       1     1 1   1   1   1     1 1       1                 1 52
53 23             1             1   1     1   1 1 1 1 1   1   2       1 1 1   1   1 1                   1   1 1             2 53
54 19 3   1                     1       1                   1 1 1 1     1   1     1 1   1           1     1         1   1     54
55 40 1   1 2   1   1           1 1 1 1       1 1   1 1 2   1             3   1   1   1 1   2   1   1   4     2 1   3     2   55
56 31 1   1   1     1     2 3     1       1 1 1         1       1   2   1 1   1     2       1   1 1       1 1 1   1   1     1 56
57 22   1 1     1 1       1 1   1       1 1     1       1   1         2     1     1 1         1         1           1   2     57
58 37 1               1     2     1 1       1 2 1 1 1 2 1   3   1 1 1   1   1 1   1   2 1 1           3   1 1   1 1         1 58
59 37 2       1 1 3     1 1   1 1               1 2   3   1 2             1   1   2 1   1   1 2 1 1 1 2       1 1 1           59
60 18   1   2 2     1     2     1                   1   2           2 1                         1   1                       1 60
61 29         1 1 1 2   2   1         1 1   1     1   1       1   1 3             1     1 1       1 1 1 1     2 1         1   61
62 25 1 1       2         1           1 1   2     1 1   1   2       2 1   1       1                 2 1           1     1   1 62
63 30     1       1 1 1 1   2       1     1 1 2       1 2       1     1                 1 1   1 2         1 1 1 1     1 1 1 1 63
64 25       1             1   3               1 1         1 1 1 1 1 1           1 1   1 1     1           1   2 2   1 1       64
65 19         1   1   1 1       1   1               1       1 1     1     2 1   1   1           1 1           2               65
66 30 1 1           1     2         2   1 1   1   1 1 1 2   1   1     3   2           1 1 1       1     1         1 1     1   66
67 28           1 1         2     1   1 1 1   2           2     1     1   1       1 1   1 1   1 2   1 1     1   1 1 1         67
68 24       1 1       1   1 1   1 1       1 2 2         2   1       1     1       1     1   1 1   1     1                   1 68
69 21 2     2 1   1 3   1                             1     1       1   1     1     2                           1   1     1 1 69
70 23 1           2       1         1   1 1     1       1   2           1       1       3 1 1   1     1       1         1 1   70
71 29     1   2     1     1 1 1         2 1           1           1 1     1         1 1   2   1 1   1 1 3     1 1     1     1 71
72 19     2   1         1     1 2                     1           1             1 2   1     2         1   1 1       1         72
73 23               1   1         1   1 1           1             2 1     2       1     2   1   1 1 1         2     1     1 1 73
74 19 2       1           1       1     1 2     1       1   1     2       1 1             1                             2 1   74
75 23 1       1       1         1   1                   1       1           1 2 1   1 2   1   1   1     1     3     1       1 75
76 31 1 1 3 1       1       1           1         1   1     1 1 1     1 1 1   1 1   1           1   1 1   1 1 1 3           2 76
77 31   1     1                   1   1   1 1   1 1 1 1   1         1 2 1 1 1   1   1     1 1   2   1 1       1   1 1 2   1   77
78 35       1 2           2 1 1   1   1 1 1 1     1   1       1   1 1 1 1 1 1 1   2 2   1     1     1   1         2         3 78
79 23       1 2         1 1 1     1     1 1       1         1   1         2 1           1       3         1           1   1 1 79
80 26 1       1         1 1   1 1   1       1       1 3     2       1         1 1   1   1         1     1   1   1 1 1       1 80
81 28 1               1   1     1 2   1 1     2 1         1   1 1 2 1 1 1 1               2 1             2       1 1       1 81
82 23         1               3   1     1 1         1   1               1 1     2       1 1             1   1 1   1 2     2   82
83 22   1 1 1   1   1       1   1       2               1 1     1     2   1       1           1               1   1     1   2 83
84 31       1     1     1       1 2   1 1 1   1 1 1 1 2   1           1     1   2 1     1   1   1 1             1 1 1 1 1 1   84
85 28       1   1           2   3     2 1 1 1                     1 1 1   1         1     1   1 1 1 2     1     1 2 1         85
86 25       1   1       1         1 1 1 2 2   1     1             1                   2   1     2 1     1 1   1 2   1         86
87 36 1     1 1   1 1 1   1     1         1 1           2 1 1 1 1       1 3 2     2       1   1       1       2 1 1 2   2 1   87
88 34       2 2     1   2     2 1         1   1 2 1 1               2 2   1     1   1 1 1         1         1 1 1   1 1 1 1 1 88
89 14           1 1         1                   1       1 1     1   1                   1             1             2       2 89
90 23         1     1   1 2       1   2 1     1             1 1   1   2 1   1   1       1         1       1           2       90
91 30   1 1 1 1         2 1                 1 1 1   1   2   1 1 2         1       3   1   1   2 1                       2 1 1 91
92 29 1     1         1   1 1 1 1       2     2       1 2 1         1 3       1     1           1   1   1 1         1   1 2   92
93 25 1     1 1   1   1 1   1   2   1   1 1 1       1       2   1       1       1       1             2     1 1       1       93
94 25   1   1       1 2 1 2           1       1   1     1 1 1       1 2   1         2       1         1     1               2 94
95 28   2         1   2           1       2     1   1 2   1 1       2     1     1       1         2         2   1 1   2 1     95
96 29           1 1         1       2 2 1   1 1 1   1   1     2             2     2   1 1 1           1   1 1   2     1     1 96
97 32     2     2         1     1     2 1     1 1     1   1       2     1             2 1   1 1 2     1 2       2 1     1 2   97
98 21 1   1 1     2           1         1     1               1     1               1   1 1 1 1     2     1               1 2 98
99 26       2     2     1   1       1       1     2         1 1 1 2     3   1       1 1 1 1         1         1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee