BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/03/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12   1           1             1 2             2 1 1                                           1   1             1 00
01 13           1 1         1 1         1                     1         1     1         1   1             1 1     1   01
02 11         1                   1       1   1 1                     1 1 1 1                         1             1 02
03 14       1 1     1   1 1     1               1           1 1                   1   1     1               1 1       03
04 25 1   1 2     1                 1             3   2 1           2 1     1 1 1 1       1 1     1   1         1   1 04
05 15     1     1     1 1   2   1 1         1     1     1   1             1             1                         1   05
06 14           2 1         1                         1     1     1   1             1       1     1   1 1     1       06
07 8             1         1 1             1                       1 1             1                     1           07
08 19       1 1 1         3 1         1               1         2         1 1   2                     1   1       1 1 08
09 20   1 1     1     1         1       2 1   1     1         2   1   1           1       1   1 1       1 1           09
10 22     2         1 1 1     1     1     1                 1 1 3   1 1 2         1           2   1         1         10
11 19           2     1 2   2     1     1         1       1   1           1 1     1   1     1       1         1       11
12 13   1 1       1 1         1   1             1                         1                       1 1   1   1   1     12
13 15 1       1                 1 1                   1             1       1 1   1 3   1                       2     13
14 11                             1 1                   1           1     2 1   1             2   1                   14
15 14   1                                     1   1 1   2 1             2       1         1               2   1       15
16 20 1                               2 1           1           1 3   2     1   1 1   1 1   1           1 1         1 16
17 17     1                   1       1   1               1   1 2 1           1 1 1   2     1 1 1                     17
18 10   1       1 1                     1       1           2               1                     1     1             18
19 15 1         1         1           1             1 1                         2   1         1       3     1   1     19
20 22   1         1   1 2 1 1 1               1     2                         1 1     1       1 2         1 1 1   1 1 20
21 11       1     1 1           2                       1             1     1 1           1               1           21
22 13 1   1   1   1   1     1               1                               1 1                   1 1     1       1   22
23 15       1 1   1     1   1       1 1   1   1         1                   1       1       1             1   1       23
24 9               1             2               1 1   1                   1                               2         24
25 11                   1     1       1   2               1                   1               1     1       1       1 25
26 17 1 1   1 1     2 1     2     1   1 1 1   1                                                               1 1 1   26
27 11         1                 2             1   1     1                     1       1         1     1       1       27
28 6               1             1       1           1       1                                     1                 28
29 13 2   2             1                 1                           1             1     1     1   1   1   1         29
30 11                         1     1                     2   2                         1 2           1         1     30
31 11   1     1   1                                               1             1   1         1 1   1               2 31
32 11   1 1     1       1               1                   1   1 1     1 1                                         1 32
33 16   2   2         2   1     1             1                   1   1         1   1     1     1 1                   33
34 26   1   2 1   1             1     1       1 1   2       1   1         1         1 1 2     1   1   2       3     1 34
35 20               1 1       1   1         1 1             1   1   1 1 2       1 1       2   1         1     1   1   35
36 9   1                       1                 1       1           1   1             1                 1     1     36
37 15 1 1     1   1             1       1                   1           1     1 1       1       1   1   1   1         37
38 18     1         1 1         1   1     1     1           1     1     1 1   1 1                 1   1 2     1       38
39 18   1             1   1 1   1   1     1 2       1                 1 1 1         1     1         2             1   39
40 18                 1             1     1   1       1 2               1 1   1     1 1 2                 1 1   1   1 40
41 18     1         1 1             2   1             5   1       1         1 1   1                     1 1           41
42 18 1   2       1                             1 1               1 1   1       1 1   1   1           1 1     1   1 1 42
43 14       1   1           1       1   1 1                     1         1       1 2   1     1 1                     43
44 21 2       2   1 1 1             1 1               1 1     2     1         1   1   1   1 1                   1   1 44
45 12             1       1 1 1     1     2                         1 1     1 1             1                         45
46 18 1     1   1   1     2   1       1   1   1 1 1                   1                           1 2       1       1 46
47 15         1 1         1   1 1     1   2                 1   1 1         1         1           1     1             47
48 16   1 1 1               1       1       2         1           1 1         1                   1     1     2   1   48
49 15               2 1       3         1       1           1     1     1             1     1       1     1           49
50 11 1         1 1 1   1               1       1 1                 1   1                     1                       50
51 9   1               1       1                         1   1                 1                     1         1 1   51
52 10     1                           1     2   1         1   1                       1 1                         1   52
53 12                                     1 2 1                     1     2   1       1 1           1               1 53
54 16   1 1         1                         1     1     1 1     1 1       2     1       1           1 1     1       54
55 15                   1       1   2 1 1       1   1       1           1           1   1 1           1   1           55
56 20 1     4     1     1     1 1 1         1               1 2         2 1             1     1               1       56
57 16 2 1                     1       1     2 1               1 1                     1         1 1       1 1       1 57
58 19           1   2 1       1       1 2   1     2 1     1 1     1   1     1                 1             1         58
59 8   1                         2             2                                               1         1       1   59
60 19 1   1   1 1     1   1             1         2   2 1     1 1               1   1           1 1                 1 60
61 16   1   1         1           1 1               1               1                 1     2 1     1 1 1 2           61
62 20   1   2               1     1     1                 1   2 2   1     1   1 1   2       1           1           1 62
63 19 1 1 1 1   1   1 1                 1   1         1 1         1 1           1 1 1             1     1         1   63
64 18   1                 1     1               1       2   1       1     1         1 1   1 1   1 1         1       2 64
65 19           1                   1 1   1     1 1 1 1   1       1 2               1     1 2           1   1   1     65
66 11                     1         1       1       1     1                 1 1               1     1         1   1   66
67 10 1         1                 1                 1   1 1     1 1               1                 1                 67
68 17 1 1                 1 1               1           1         1     1 1   1 1 2     1               1 1     1     68
69 11 1         1       1     1         1     1     1       1                                       1 1           1   69
70 17       1 1                         1 1     1       2 1         1   1             1 1             1     1   1 2   70
71 11                                 2       1     1 2               2                     1             1   1       71
72 14       1     2     1 1                                         1 1     2   1 2             1           1         72
73 8                           1 1 1 1 1   1                     1                             1                     73
74 23 1       1     1 1 1     1 1     1               1 1       1         1       1           1 1 2 2 1 1       1   1 74
75 15           1   1   1       1             1 1       1 1     1 1 1       1                             1     1 1   75
76 8                 1     1               1                     1                       1         1   1       1     76
77 14     1           1   1     1   1       1 1 1 1     1                     1                   2       1           77
78 18           1     1     1   2   1   1           1       1 1       2   1               1     2           1       1 78
79 26 1   1   2 1     1       1       1                   1 2 1     1 1 1         2   1 2 1     1     1     1 1   1   79
80 10                   1   1                                 1   1         1     1 1       1   1               1     80
81 11         1   1           1   3           1                 1                                         1     2     81
82 14     1                                   1     1       2   2   1       1 2       1               1           1   82
83 15     1       1 1   1             1       1           1                       1     1 1 1     1             1 1 1 83
84 11                         1     1     1                                 1 1           1 1           2 1   1       84
85 15   1           1 1   2         1 1                   2       1             1   1           1       1           1 85
86 15   1       1   1         1         1 1 1                   2         1 1     1         2 1                       86
87 16                   1   1     1   1 1 1                   1     1     1           1 1     1       1         2 1   87
88 19         1         1     1 1       1         1       1             1   1   1   1 1       1   1 1         1   1 2 88
89 18           1 1     1   1     1     1     1   3             1         1             1             1 1   1 1   1   89
90 18     1           1   1       1               2   1 1   2                   1 1   1 1       1   1 1   1           90
91 13       1                                 1 2       1               1 1   1     1               2       1   1     91
92 21     1 1     2 1       1   1   1       2   2 1             1                     1   2 1 2         1             92
93 14         1 1         1                     2   1 1   1 1         1       1           1                   1   1   93
94 20 1                 1   2     1   1             1   2 1           1 1                     1 2   2 1       1   1   94
95 17         1   1     2 1   1                           1               1           1 2     1 1 1         1   2     95
96 16       1 1           1       1       1   2 1                 1   1       1 1         1 1     1         1         96
97 16 1       2   1       1   1       1     2   1   1 2                             1   1 1                           97
98 12 1                   1                   1     1         1     1 1 1                   1     1         1 1       98
99 16     1   1           1               1         1     1   2         1       1     1     1 1 1           1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee